۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

خونه تکونی

ننـــــهه که نمــــود مارو

جناب همسر هم یحتمل به همین منوال خواهنـــــد نمود

بعد موندم رو چه حسابی به مردها میگن "جنس فــــــــاعل"

۴ نظر: