۱۳۸۸ دی ۹, چهارشنبه

داستان تاریخ

 جماعت ناکام، چیزی برای دفاع ندارند... پس کلکسیونی ساختند از توهمات ترفیع یافته، به نام "مقدسات"
 
به خرابه های باستانی که بنگری خوب می بینی: شکست خورده ها، بت های بیشتری داشتند.