۱۳۸۸ دی ۸, سه‌شنبه

شتر گاو پلنگ

- دیدی آن چند شتری که به دسته عزا آورده بودند؟

- نه، در عوض چندین هزار خــر دیدم

- کدام خرها؟

- مگر ندیدی؟ همان ها که زنجیر از دست و پای باز نکرده، زنجیر به دوش میزدند