۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه

نکته رو باش

حاجی ما نشستیم فکر کردیم دیدیم این فرمول فقهی شما اشکال محاسباتی داره... از یه ور میگین حداکثر 4 تا زن میشه صیغه کرد، از یه طرف میگین باید بین همشون عدالت برقرار شه... خوب، هر هفته هفت روزه.. اگه 4 تا زن داشته باشم هر شب بخوام با یکیشون بخوابم میشه چهار شب.. سه شب خالی میمونه که اونجوری ایمانم به خطر می افته.. اگه هم واسه هر کدوم دوشب بذارم کنار میشه هشت شب، یه روز کم میاد... چه جوریاس اونوقت؟