۱۳۸۸ آذر ۲۵, چهارشنبه

بچ طیرون

آدم تو این استان تهران انقدر آدم میبینه که وقتی از هفتاد میلیون کم می کنه به خودش میگه این طفلی شهرستانی ها تو چه عزلتی به سر می برند