۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

لکی لوک

از ایران بری... دلت لک میزنه.... زیر ابر ضخیم غربت.

ایران بمونی....پوستت لک میزنه... جلوی آفتاب داغ فلاکت.