۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

ایزلامیک کمونیزم

- بابا اقتصاد دولتی یعنی چی؟

- ینی ایران خودرو

- بعد اقتصاد نیمه دولتی ینی چی؟

- ینی ایرانسل

- بعد اونوقت بخش خصوصی یعنی چه جوری؟

- یعنی ذرت مکزیکی لیوانی