۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

شونزیـیاش

ای آخوند ظالم.. ویرانه کردی... به فاک دادی جوانان وطن... جـدّاً اللـــهُ اکبر

۵ نظر: