۱۳۸۸ آبان ۲۰, چهارشنبه

سیمی سه و پونصد

یادش بخیر  طرف خطــشو میفروخت می خوابوند تو بانک بعد سه ماه وام ازدواج میگرفت

۲ نظر: